รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายพงษ์พิษณุ ดลแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
2 นางสาวคุณัญญา อุ่นพระบุ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
3 นายพีระ ชิณรัตน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นายถิ​รวัฒน์​ ภูหัดนา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาวปาริฉัตร วงละคร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
6 นายศิรวิทย์ ลครมุล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นายเกษมสันต์ ขันตี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
8 นายสัญญา ถี่ถ้วน นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
9 นางสาวชนิตา แก้วผิวอาจ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
10 นางสาวเมวิกา หาญอาษา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นางสาวมัญฑิตา บุญเลิศ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
12 นายบุญมนัส เจริญดง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
13 นางสาวธดากรณ์ ทัพโคตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012