รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายภิรศักดิ์ สุวรรณศรี ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นายอภิสิทธิ์ บ้งงึ้ม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวกัลญาภรณ์ คิดชัย ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นายราชันย์ ศรีสามารถ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายคณะรัฐ ปิดสายะ ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
6 นายชนวิทย์ ศรีเคน ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นายพนชาติ ปราณีตพลกรัง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นายชานนท์ นนฤาชา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
9 นายอนุสรณ์ วรรณะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
10 นายพัชระ เทียนศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012