รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวนิตยา รัตนธีรวันท์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นางสาวจักรีวรรณ เหลืองาม ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นายกิตติคุณ จันนุวงศ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012