รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 ว่าที่ ร.ต.กฤษฎาธาร ศรีใต้ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
2 นายรัฐพล บุดสาเดช นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นายพชรกฤต วัฒนาศิริกุล ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาววชรีพร นาทุ่งหมื่น นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายปฐวี สาระติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 นางศิรินภา สำลี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นางสาวชลธิชา โลนไธสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นายชูเชิด ราชรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
9 นางสาววีนัส พรมสอน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
10 นายคารมณ์ พุฒทอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นายอานนท์ ถุงแก้วหงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
12 นายณัฐิวุฒิ จันตะแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
13 นางสาวชลธิฌา สาธุรัมย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
14 นายกิตติศักดิ์ สายพันธุ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
15 นางสาวจิรวรรณ แผ่นจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
16 นางสาวอัจฉรา นาเลาห์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
17 นางสาววริษฐา ยาย่อ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
18 นายพีรดนย์ พันสนิท นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
19 นางสาวชลธิรา ชนภัณฑารักษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
20 นางสาววิลาวัลย์ ขายม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
21 นางสาวเพราพนิต สอนสิทธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
22 นางสาวสุวนันท์ แผลงฤทธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012