รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายพัชรพงษ์ ช่างสนิท นอกเวลาราชการ แผน ก1 no no
2 นายสิรินทร ใจสว่าง นอกเวลาราชการ แผน ข no no
3 นายสหภาพ คำโฮง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นายกฤษฎา วรรณจักร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012