รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาศิลปะการแสดง

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายภานุสรณ์ โชติช่วง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นายนัฐพล กลึงกลางดอน ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
3 นางสาวกนกวรรณ แคว้นคอนฉิม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาว อมรประภา ไชยเดช นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายกวีชัย บุญวงค์ ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
6 นางสาวศศินา ขุนทอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นางสาวแสงทิพย์ ศรีสุข นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นายกันตพงศ์ มิ่งมา ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
9 นางสาวโฉมพิไล จำเริญสรรพ์ ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
10 นายวิศนุกุล สุวรรณวงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012