รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวฉัตรสุดา คำพิทักษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นางสาวณัฐริกา คำชัยนนท์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นายชยุตม์ ชู​ปฏิบัติ​ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นายเทพอมร วรขันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาววาลุกา พิมพะนิตย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
6 นางทัศนีย์ ผาโคตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นางสาวพัชราภรณ์ พวงดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นางสาวภัสกร โคตรหลักเพ็ชร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
9 นายภูวนาถ นาคำรอด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
10 นางสาวณัฐฏิกา พิมพ์เมืองเก่า นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
11 นางสาวพัชรินทร์ เหล่าไชย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012