รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายทศพล ดีโนนงิ้ว นอกเวลาราชการ แผน ก1 no no
2 นายมานพ แก้วแดง ในเวลาราชการ แผน ก1 yes yes
3 นายเกียรติศักดิ์ สุขแสงจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาวปิ่นมณี พรหมอารักษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
5 นางสาวอมรพรรณ จงจอหอ ในเวลาราชการ แผน ก1 yes yes
6 นายกิตติศักดิ์ บรรณสาร นอกเวลาราชการ แผน ข no no
7 นายวริทธิ์ธร สุทธมาตย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012