รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายวสิษฐ์ ไชยคำมิ่ง นอกเวลาราชการ แผน ก1 no no
2 นายว่าที่ ร.ต.กุศลิน บัวแย้ม นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
3 นายนันทวัฒน์ บุตรวงค์ ในเวลาราชการ แผน ก1 no no
4 นายศราวุทธ์ แสนคำ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายธีระเดช ทรงอาจ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012