รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายสกานต์ สุดยอด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นายวิวัฒน์ ถีรัตถา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางณภัทรศวรรญล์ พฤษการัณย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
4 นายธัญญาณัฐ ศรีวาปี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาวปภาดา นาดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 นายธานี สุขไชย นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
7 นางสาวชนัญญา สุขผสม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นางสาวปาริชาติ แขวงเมือง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012