รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายวิทยา แสนเจ๊ก นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
2 นายวิทยา แสนเจ๊ก นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นายยุทธนัย ยืนยาว นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
4 นางสาวเกวลิน เบียนขุนทศ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาวสุนันทา สิ้นโศรก นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
6 นางสาวพิมพ์ภาดา สีส่ง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นายวัชระ ลามัชฉิมา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
8 นางสาวกวีกาญจ์ สุป้อง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
9 นางสาวศศิภัทร สายสมบัติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
10 นายกิตติพงษ์ สิมณี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นางสาวถิรนันท์ ศุภาพิพรรธน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012