รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
2 นางสาวชลดา นะราวัง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
4 นางสาวภัทธิรา สุมาลี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
5 นางสาวเชาวรัตน์ ลำพาย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 นางสาวกนิษฐา วงค์เสนา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นางสาวสุวนันท์ หลงชิน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
8 นายนพดล พลสมัคร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
9 นางณัฏฐ์ชญานิศ ศักดิ์ดีแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
10 นางสาววรรณภา สีแก้วน้ำใส นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นางสาวณัฐมน จันทร์สงเคราะห์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
12 นายอนุมัติ ยูโซะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
13 นายคฑา คณานันท์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
14 นางสาวพิชญาพร บางใบ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
15 นางสาวรัชตกุล ชินรัตน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012