รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวอรทัย จันท่าม่วง นอกเวลาราชการ แผน ข no no
2 นายพิชญ์พงษ์ พลเยี่ยม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวชนาภรณ์ ผาสุข ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นายสุรศกดิ์ บุญร่วม นอกเวลาราชการ แผน ข no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012