รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวกุลสตรี อัศวภูมิ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นายพชร ประสิทธิ์ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวรณัสถ์ชนก พวงนิล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
4 นางธัณญภัสฆ์ วรรลฏ์ณูฐ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาวธิรารัตน์ เขื่อนโยธา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 นางสาวกรรัตน์ เพ็ญจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นางสาวจุฑามาศ ทองผา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นางสาวชนัญญา กุลจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012