รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวปิยะวดี เจริศิริ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นางสาวปิยะวดี เจริญศิริ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นายบดินทร์พิพัฒน์ ฝางแก้ว ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาวสุพิชชา ชัยสังหาญ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายธนพัฒน์ เทียมคลี ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
6 นางสาวนุชนาฏ พุกพิลา ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
7 นางสาวนิรชา กิมรัชต์โชติ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นางสาวฐิติญา อยู่นาน ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
9 นายนัทธพงศ์ วัดวิเศษ​ ในเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
10 นางพรชิตรา คำเฮือง ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นางสาวอัญชนิดา เตโช ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
12 นางสาวอาทิตยา แก้วพิกุล ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
13 นางสาวชนิดาภา ศิริรมยานนท์ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
14 นายปุณยวีร์ ดวนใหญ่ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
15 นางสาวกฤษณาพร ปริพุมพ์ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012