รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาจิตวิทยา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวอรอินทร์ ฝอยทอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นางสาวศุภชญา สีสมบัติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวเพ็ญกานต์ ทิพย์โชคธีรกุล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาวมุกดา อุปรัง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นางสาวฐิติมา ธาตุดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 นางสาวภัทรนันท์ กุคำใส นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
7 นางสาวรชยา ราศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นางสาวธรา เศรษฐี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
9 นางสาวณัฐวดี สอนสมนึก นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
10 นางสาวทิตาวีร์ การรัมย์ ในเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นางสาวปิยธิดา บุญเป็ง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012