รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวศิริพรรณ ศิลารักษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
2 นายวสันต์ บุรพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
3 นายวรวัชร วรรณสุทธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
4 นายศานตวัฒน์ นารีสา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
5 นายชัยยา ขจรภพ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
6 นางสาวเกวลี เฉิดดิลก นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
7 นายคีตะวัฒน์ มุ่งงาม นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
8 นางสาวลลิตพรรณ กลมเกลี้ยง นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) yes yes
9 นายธีรวัฒน์ บุผามาตร ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
10 นางสาวภัสราศ โพธิญาณ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
11 นายเจริญ จันทร์ทำมา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
12 นางสาวศศิญาธร เติมสวัสดิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
13 นายเจริญ จันทร์ทำมา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
14 นางสาววารุณี น้อยน้ำคำ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
15 นายคมสันต์ บุญศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
16 นายมหกิจ ปางวิภาศ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
17 นางสาวธนัฎฐา ชื่นสุคนธ์ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
18 นางสาวอรทัย คำไทย นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
19 นายธนกร ศรีคราม นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
20 นายธีรพล อาจปาสา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
21 นายกิตติราชนรินทร์ คำยิ่ง นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
22 นางสาวสกุลตลา คามบุศย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
23 นางสาวกนกวรรณ ศรีพูล นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
24 นางสาวสุจารี ศรีสะอาด ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
25 นางสาวภูษิตา บุญสงค์ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
26 นางสาวญาดา ภูเงิน นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
27 นายศุภกิตติ์ คำมณี นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
28 นายมงคล คำเหลา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
29 นางสาวปรียาภัทร โพธิ์ขี นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) yes yes
30 นางสาวศุภกานต์ แสงวงศ์ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
31 นางสาววัลดา แก้วนอก นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
32 นางสาววรารัตน์ อรัญ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
33 นายยุทธเกียรติ วงศ์สิทธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
34 นางสาวอรุณกมล ศิริเวช นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
35 นายอมร วงคำเฟลา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
36 นางสาวชนม์นิภา พูลเพิ่ม ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
37 นางสาวเจนจิรา จิตรจักร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
38 นางสาวนิศาชล บุญช่วย นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
39 นางสาวกานดา นิมะลา ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
40 นางสาววิลัยวรรณ ประทุมวงศ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
41 นายโสภณ ตะยะชา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
42 นางสาวสุปรียา วิลัยพิศ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
43 นายพงศธร เจ้าทรัพย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
44 นายคิดชนะ งามแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
45 นางสาวชญานิศ บำรุง นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
46 นางสาววันเพ็ญ ผ่อนผัน นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
47 นายณตฤณธร อุปนันท์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
48 นายทศพร หลักแหลม นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
49 นางสาวอริสรา ไชยปัญหา ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
50 นายเอกชัย ในจิตร นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
51 นางสาวปวริศา ดวงมูลลี นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) yes yes
52 นางสาววรรณพร เทียนไชย นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
53 นายวุฒิชัย ศิลารวม นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
54 นางสาวอรวรรณ หย่นครบุรี นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
55 นายจตุพัฒน์ อำภาพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
56 นายจุลศักดิ์ สมบูรณ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
57 นายนายนนทวัฒน์ ทองดวง นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
58 นายสุริยา พิมพ์ภา ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
59 นางสาวพัชรียา ฮาตระวัง นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
60 นายเศรษฐวิทย์ จันคณา ในเวลาราชการ แผน ก2(1) yes yes
61 นางสาวขวัญวิอร วรรณคำ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
62 นายเศรษฐการ เศรษฐ​เกรียงไกร​ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
63 นางสุมาลี แกนภูเขียว นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
64 นางสาวนิตยา ราชโยธี นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
65 นางสาวกมลรัตน์ เสถียรเขต นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
66 นายนราธิป ไชยพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
67 นางสาวอรอนงค์ มงกุฎ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
68 นางสาวกุลธิดา เชวงกูล นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
69 นางสาวปริญญาภรณ์ กองแก้ว นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
70 นายศิรกาญจน์ จรรยา ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
71 นางสาวพัชรี อินทหอม นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
72 นางสาววารุณี อุดมฤทธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
73 นางสาวสุพรรณิดา มรรคทรัพย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
74 นางสาววริศรา โคตรมุงคุณ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
75 นางสาวรญา พันธุ์ชนะ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
76 นางสาวทวิวรรณ คณะนาม ในเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
77 นางสาวศิริวรรณ ภูดินทราย ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
78 นายมณัสวี วรรณโนมัย นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
79 นางสาวรัตติยาพร โกสุม นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
80 นางสาวนันทิชา นาล่อง นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
81 นางสาววราภรณ์ อาษาภักดี นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
82 นางสาวพิมลณัฏฐ์ ไชยเสริม นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
83 นายเปียโน สำนึก นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
84 นางสาววรรณภา แสนจำลา นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
85 นางสาวกรุณา ศรีผิวสิ่ว นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) yes yes
86 นางสาวสิริรัตน์ เวียงอินทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
87 นางสาวรสสุคนธ์ มังสังคำ นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
88 นายธันยพงศ์ ไทยเมืองพล นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
89 นายอนุชา เชยโพธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
90 นางสาวอนุชิณ ตาปราบ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
91 นางสาวเสาวณีย์ ชาวาปี นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
92 นางสาวพรทิพย์ บุษดี ในเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
93 นางสาวประรัดดา ใจเมตตา นอกเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
94 นายพิทักษ์ เกตุดี ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
95 นางสาวพริชม์ชยาดา สนรัมย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
96 นางสาวผาณิต อนันต์ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
97 นายกฤษณ์ ศิริวรินทร์ ในเวลาราชการ แผน ก2(2) no no
98 นางสาวณัฐชนา ผ่านศรีมหามาศ ในเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
99 นางสาวสุทธิรัตน์ เฉลิมแสน ในเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
100 นางสาววิภาวี ม่วงทำ นอกเวลาราชการ แผน ก2(1) no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012