รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายอภิชัย สุขโนนจารย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
2 นายกฤษณพงษ์ หรัญรัตน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาววลิตยา แสงทอน นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นางสาวนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 นายนฤวร แก้วคำ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012