รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะ
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายศิลปศาสตร์ วิเศษดอนหวาย นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
2 นายณัฐชัย กุตเสนา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
3 นางสาวwichuda laonamsai นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
4 นายกุลชาติ ตรีภูมิ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
5 นายชัยวัฒนะ คงเจริญ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
6 ว่าที่ร้อยตรีนพพล แสงพระจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
7 นายสิทธิชัย สมเสร็จ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
8 นางสาวเรียมวรา ถิ่นจันดา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
9 ว่าที่ ร.ต.ธนกร รัชโน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
10 นางสาวมัตติกา สุดโลก นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
11 นายนพรัตน์ หนองนา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
12 นางสาวเนตรนภา ศรีเทศ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
13 นางสาวศุภากร รัตนบุดตา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
14 นางสาวมัตติกา สุดโลก นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
15 นางสาวอาริยา เมาะราศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
16 นางสาวกีรติ เหลาเจริญ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
17 นางสาวเพชรลดา ดอนกลาง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
18 นายกิตติกวินท์ ปินไชย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
19 นายพงศธร บุญปก นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
20 นายสุริยา รัตนสุริยากร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
21 นางสาวนางสาวศรสลัก โสสุด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
22 นางสาวกาญจนา ยศมา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
23 นางสาวแสงดาว คำพันชนะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
24 นายเกียรติศักดิ์ ขอสวยกลาง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
25 นายรัฐพล แสนเมือง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
26 นายวิชิต เสนาราช นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
27 นางสาวปัฐมล แสนอุบล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
28 นายณัฐวุฒิ เดชอาญา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
29 นางสาวเบญจมาศ ประทุมทอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
30 นายธนวัฒน์ ประมาคะเต นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
31 นางสาววริศรา ชิดชอบ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
32 นางสาวชุติกาญจน์ นามโร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
33 นายธนวัตร ศรีภา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
34 นายยศกร ภักดีสุวรรณ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
35 นางสาวสุพิชชา มาตเลิง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
36 นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
37 นายอณุศักดิ์ จันแสน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
38 นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
39 นายรุ่งโรจน์ อุรัน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
40 นางสาวนันทฉัตร ตีเมืองซ้าย นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
41 นางสาวกมลวรรณ ขวัญมา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
42 นางสาวพิกุลทอง พวงเงิน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
43 นางสาวกชนิภา แก้วไธสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
44 นางสาวนัธน์ชนัน วรัมมานุสัย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
45 นางสาวณิชาภัทร หวานจิตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
46 นายศุภชัย สุการะกิจ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
47 นางสาวจุฑามาศ แก้วพวง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
48 นางสาวทิพย์สุดา สวัสดิวงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
49 นางสาวณัฐธิดา พิไลพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
50 นางสาวสุธิดา กำลา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
51 นางสาวชไมพร อรัญพูล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
52 นายวราวุธ มาลาพุด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
53 นางสาวกุลธิดา โพธมาตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
54 นางสาวศรัณยา ศิริมาก นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
55 นายพิชชากร นิธุรัมย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
56 นางสาวจริญา คุณวงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
57 นางสาวดารณี ยอดย้อย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
58 นายอธิการ โพพิทูล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
59 นางสาวนงลักษณ์ บุตรพรม นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
60 นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
61 นางสาวภิรมยา โพธิ์รินทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
62 นายวัชรินทร์ อินปั๋นส่วน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
63 นายชัยยศ จระเทศ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
64 นายธิตฐิชัย ดวงสนิท นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
65 นายสุระเกียรติ์ อาจหนองหว้า นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
66 นายวรพจน์ ธรรมศิริรักษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
67 นางสาวกนกวรรณ ปองได้ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
68 นางสาวกุมาริกา เครือวรรณ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
69 นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
70 นางสาวนริศรา วาเสนัง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
71 นายชยพล พัฒนชัย นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
72 นางมินตรา สุธรรมมา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
73 นางสาวกุลธิดา คุ้มยง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
74 นายนายจรุงศักดิ์ รักษาเคน นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
75 นายโอภาส บุญเลี้ยง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
76 นางสาววรรณิศา จิตต์เจริญ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
77 นางสาวนภัสชญา เหล่าสีนาท นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
78 นางสาวปทุมกาญจน์ ทรงอาจ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
79 นางสาวศรัณย์ยา ศักดาสินธุ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
80 นายอธิปัตย์ โคตพงค์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
81 นางสาวเพ็ญพิมล พลสมบัติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
82 นางสาวปวริศา สระแก้ว นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
83 นายพีรศักดิ์ ไลไธสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
84 นางสาวสุชาดา นารินทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
85 นางสาวพิระดา ขวัญศิริ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
86 นายณัฐภูมิ นะราหนองแวง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
87 นายปฐวี วงศ์คำสิงห์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
88 นางสาวจันทพร ปัญญา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
89 นายเอกอุดม แฟสันเทียะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
90 นายนาวา พิมโยธา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
91 นายสิทธิวัฒน์ มะสันเทียะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
92 นางสาวพรพรรณ กุญชร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
93 นางสาวยลรดี ศุภรพนิตกุล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
94 นางสาวหฤทัย อดทน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
95 นางสาวขวัญฤทัย ศุภจินดา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
96 นางสาวนรมน ศรีตระบุตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
97 นายวรวุธ จันทร์บุญเรือง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
98 นางสาววรณัน ศิริกิจ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
99 นายธนชัย แสนวิชา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
100 นางสาวชญาดา นิลรักษา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
101 นายวงค์ชัย ประทุมวงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
102 นางสาวยุวากร ไสโพธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
103 นางสาวพณัฐดา รูปชาติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
104 นายศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
105 นางพรรณิภา ไกยวงค์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
106 นางสาวศรัญญา อิงเอนุ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
107 นายวีระพล ไชยคำมี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
108 นางสาวอภิวดี เมิดไธสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
109 นางสาวสุปรียา โสจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
110 นางสาวกมลชนก ชูกานต์กุล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
111 นางสาวสิทราสิณี โกมุทธพงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
112 นางศุภากร ศรีพรหม นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
113 นายพงศ์ศิริ ศรีพรหม นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
114 นายธนาศิษฎ์ วงค์แจ่ม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
115 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
116 นางสาวธิดารัตน์ หัตถมา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
117 นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์ลอย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
118 นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
119 นางสาวปานฤดี เพ็งอารีย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
120 นางสาวกมลชนก ไชยกุมาร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
121 นายจีระศักดิ์ จินดา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
122 นายยุทธชัย เติมวิถี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
123 นางสาวเลิศฤชา สุดใจ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
124 นางวิจิตราภรณ์ เพ็ชรกอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
125 นายเนติพงษ์ ก้านจักร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
126 นายอติราช ชัชวาลย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
127 นางสาวกิ่งนภา ไชยพรม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
128 นางสาวชวิศา เครือสุคนธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
129 นางสาวอภิญญา ถิตย์สมบูรณ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
130 นางสาวนงนุช ชะมะที นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
131 นายกันตภณ ธรรมาจารุศิล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
132 นางสาวชวัลลักษณ์ พลอาสา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
133 นางสาววิริยา จันทรศิริ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
134 นางสาวเพชรรัตน์ จันทโคต นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
135 นางสาวธัญธิพร นนทะริ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
136 นางสาวกาญจนา จันทาทอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
137 นางสาวนุสรา สารกรณ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
138 นางสาวพนิดา เชิงหอม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
139 นางสาวสุภาสินี โยธาจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
140 นายยุทธนา โสจันทึก นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
141 นางสาวสุชาดา หล่าบรรเทา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
142 นางพรรณเชษฐ์ ทองทิพย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
143 นางสาววรัทยา สุทธิประภา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
144 นายพนมกร โคตรวิชา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
145 นายศุภชัย วีระศักดิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
146 นางสาวสุทธินี ขุขันธิน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
147 นางสาวพัชราภรณ์ สกุลเรืองศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
148 นางสาวเจนจิรา วงศ์คำจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
149 นายอนันต์ ขวัญดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
150 นายศรีวิกร จำปามูล นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
151 นางสาววีรภา ช่วยเพชร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
152 นางสาวภาสุณีย์ คำพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
153 นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
154 นางสาวประภัสตรา สวัสดิ์โพธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
155 นางสาวสาลิกา สุครีพ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
156 นายสรวัชร พรหมรักษา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
157 นางสาวฐิติรัตน์ พูนทรัพย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
158 นางสาวนงนุช วิชาผา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
159 นางสาวมณฑกานต์ ภักดีศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
160 นางสาวสุกัญญา ดารังวัล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
161 นางสาวจริญญาพร ลาโภ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
162 นางสาวกัญญารัตน์ จรัสแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
163 นายชัยวุฒิ บุรีรัตน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
164 นายธีรสิทธิ์ สร้อยสวัสดิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
165 นายยุทธชัย ราชดา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
166 นายชนะพล มัชปะโต นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
167 นางสาวสุพัฒตรา ร่มโพธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
168 นางสาวน้ำหนึ่ง เสริมจันทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
169 นางสาวณัฏฐณิชา หลักหาญ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
170 นางจริยา วุฒิจำนงค์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
171 นายยอดรัก ศรีบุญเรือง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
172 นางสาวบุสดี แก้วสากล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
173 นางสาวกวินณา วังคะฮาต นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
174 นายวิษนุกร นามมุงคุณ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
175 นางสาวกนกพร ไชยศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
176 นางสาวพิมพิเสม จันละบุตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
177 นายณัฏฐกิตต์ วงษ์สามารถ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
178 นางสาวจริยา โคตะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
179 นางสาวปวีณา แววดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
180 นางสาววรัญญา มาทะวงษ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
181 นางสาวนัยน์ชนก ระถี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
182 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีชาติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
183 นางสาววัชราภรณ์ บัวไชยา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
184 นางสาววิภาวี โมกข์ศาสตร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
185 นายวราวุธ มาลาพุด นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
186 นางสาวนิตยา หาวิเชียร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
187 นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
188 นางอรทัย เจริญศุภกฤต นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
189 นางสาววิภาภรณ์ ทุมเสน นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
190 นางสุวดี ศรีจันทรา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
191 นายอภิสิทธิ์ แดงหนองแปน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
192 นางสาวปราณี ป้ำกระโทก นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
193 นายชนะชน ประวันนา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
194 นางสาวกนิษฐา ศรีชมษร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
195 นางสุจิตรา สร้อยนาค นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
196 นางสาวศินารักษ์ สุขโต นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
197 นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
198 นางสาวฉันทนา โวลา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
199 นายภาคภูมิ ไชยประโคม นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
200 นายบุรินทร์ วงษลาด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
201 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุปผาวาส นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
202 นางสาวจิตโสภิณ ภูงามเงิน นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
203 นายอิทธิกร วึบศรีภูมิ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
204 นายจักรภพ รัตนวรรณ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
205 นายสหรัฐ ศิลปการ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
206 นางเบญจพร ฐานสมุทร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
207 นางสาวกษิรา มหาศาลภิญโญ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
208 นายสุรพงษ์ ประสมเพชร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
209 นางสาวธนวรรณ พลขันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
210 นางสาวยุภาภรณ์ แพงแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
211 นางสาวกนกวรรณ พลขันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
212 นางสาวพนิดา โสภาโพธิ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
213 นางสาวจันจุฑา ภูครองนาค นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
214 นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
215 นางสาวมาลิตา พรมโสภา นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
216 นางสาวสราวลี จิตรจักร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
217 นายปฏิพัทธ์ เจริญไชย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
218 นางสาวประภาสิริ มะลิรัตน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
219 นางสาวอนุชิดา สุขใหญ่ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
220 นางสาวศิโรรัตน์ ดวงเนตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
221 นางสาวละออง แดงสีบัว นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
222 นางสาวฐิติวรดา เมยไธสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
223 นายชินกฤต ม่วงสุราษฎร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
224 นางสาวกัลยา ยามดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
225 นางสาวอรนุช เลพล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
226 นางนิตยา กัลยาณี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
227 นางสาวสุปรียา ศรีวิเศษ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
228 นายภาณุวัชร สุวรรณแสง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
229 นายอณุชา ทาจะปุ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
230 นายภูวกร วรางค์สิร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
231 นางสาวจิตตินันท์ ไชยชาติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
232 นางสาววารุณี ภาวงค์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
233 นางสาววรัญญา ประพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
234 นายอาทิตย์ ดวงจันทร์โชติ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
235 นายพิศาล ดีวัน นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
236 นายยิ่งรักษ์ หาโกสีย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
237 นางสาววารุณี ทวีพันธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
238 นางสาวภรภัทร เทศารินทร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
239 นางสาวเพชราภรณ์ ดุงโกกรวด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
240 นายศรเทพ สร้อยสนธ์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
241 นายสมคิด สิทธิสาร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
242 นางสาวสุกัลญารัตน์ ขันทัพไทย นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
243 นางวิไลพร หงษ์ทอง นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
244 นายสุพัฒน์ กองวงษา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
245 นายชุษณะ สิงห์สถิตย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
246 นางสาวฐิติพร ทองหล่อ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
247 นายศักดา สีสาร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
248 นางสาวนัฐกัญญาพัชร ศรีสุวรรณ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
249 นางสาวสุภัทภรณ์ โพธิ์ใต้ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
250 นางสาววิภาพร มูลมี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
251 นางสาวพนิดา ศรีเสมอ นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
252 นางสาวพิชญานิน ไกรสกุล นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
253 นางสาวกนิษฐา มาเบ้า นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
254 นางสาวพิชญา แก้วปัตตา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
255 นางสาวสุดารัตน์ ธรรมบุตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
256 นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์ศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
257 นางสาวกัลยา เสงลา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
258 นางสาวอิสริยา ภาวะดี นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
259 นางสาวพัชรี เครือรัตน์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
260 นายนายวรายุทธ โพธิ์ลา นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
261 นายน้ำเพชร บุดดีคำ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
262 นางสาวนลินนิภา โพธิ์หล้า นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
263 นางสาวภัทรวรรณ อุปมานะ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
264 นางสาวณัฐณิชา ธนะสูตร นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
265 นางสาวธนัญญา ภามนตรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
266 นางสาวกรรณิกา สมจิตร์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
267 นายอนุพงษ์ ศรีไสว นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
268 นางสาวชุติมา สนิทรัมย์ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
269 นางสาวเบญญทิพย์ โทไข่ษร นอกเวลาราชการ แผน ก2 yes yes
270 นางสาววาสนา โพธิ์ศรี นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
271 นายพิชิตชัย เที่ยงทำ นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
272 นายอัศวิน ชูเชิด นอกเวลาราชการ แผน ก2 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012