รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายจิริทธิ์พล ภูวไชยจีรภัทร นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
2 นางงามใจ ตั้งตระกูล นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
3 นางสาวมนัญชยา สมเลิศ นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012