รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวปรานต์ศศิ เหล่ารัตน์ศรี นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
2 นางสาวสาริณี สกุลสุข นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
3 นางสาวสาริณี สกุลสุข นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
4 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
5 นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
6 นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน์ นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
7 นายนพดล ครุธน้อย ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012