รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวดาวิกา ธนกฤติธีรกุล นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
2 นายทยุต เทวบุตร นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
3 นางสาวมัสยา ราชวงษ์ นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
4 นางสาวปัทมา ปัญญาใส นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
5 นางสาวสิชาภัทร บุญหนุน นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
6 นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบง นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
7 นางสาวNitcha Buddeesuwan นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012