รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางปุญญรัตน์ รังสูงเนิน นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
2 นางอิญชญา คำภาหล้า ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
3 นายสิโรดม มณีแฮด นอกเวลาราชการ แบบ 1.1 yes yes
4 นายกฤษณะ นาคประสงค์ ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
5 นางสาวนัทฐิรา คูณค้ำ ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
6 นายนิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
7 นายอับดุลรอนี สาแมง ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012