รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายภัทพงศ์ มูลน้อย ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
2 นางณัฐมน พรมเทพ ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
3 นายสมชาย โพธิ์ศรี ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
4 นางสาวกมลชนก แก้วศรีใส ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
5 นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
6 นายธรรมรัตน์/Thammarat อนนท์/Anon ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
7 นายณัฐพล หงษ์คง ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
8 นายเศรษฐพัส สุวรรรณแสนทวี ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
9 นายสิทธิชัย ใจสุข ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
10 นายพิทยา สงวนชื่อ ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
11 นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
12 นางสาวนาถชนก ภูมั่ง ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
13 นายรัชพงศ์ คนองมาก ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
14 นายจักรพงษ์ น้อยสีภูมิ ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
15 นายเกียรติภูมิ มะแสงสม ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
16 นางสาวสุภินันท์ ไชยธานี ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
17 นายเกรียงไกร ป้องศรี ในเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
18 นายวีรพัมน์ นามปัญญา ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
19 นายธรรมนูญ ล้อมทอง ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012