รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอก นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
2 นางสาวนวพร นัดทะยาย นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
3 นางสาวอำไพศรี สืบเทพ นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
4 นายณัฐจรัล จันทร์หอม นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
5 นางสาวพิจิตรา โขงรัตน์ นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
6 นางสุภาพร มะรังษี นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
7 นายนิติภูมิ อัศวธิติสกุล นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
8 นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 yes yes
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012