รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะ
   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ลำดับชื่อ-สกุลระบบแผน การเงิน หลักฐาน
1 นายจักรกฤษณ์ บุญสีลา ในเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
2 นางสาวนภาพร วรรณทอง นอกเวลาราชการ แบบ 2.1 no no
 
  หมายเหตุ : สถานะ no=ยังไม่สมบูรณ์ | yes=สมบูรณ์  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012