รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   ว่าที่ ร.ต. กฤษฎาธาร   ศรีใต้   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  2   นาย อานนท์   ถุงแก้วหงษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  3   นาย ณัฐิวุฒิ   จันตะแสง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  4   นางสาว อัจฉรา   นาเลาห์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  5   นางสาว เพราพนิต   สอนสิทธิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  6   นางสาว วีนัส   พรมสอน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012