รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นาย นพดล   พลสมัคร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  2   นางสาว วิภาดา   ดีดวงพันธ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  3   นางสาว ภัทธิรา   สุมาลี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  4   นางสาว สุวนันท์   หลงชิน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  5   นางสาว อมรรัตน์   กระแสโท   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  6   นาย คฑา   คณานันท์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012