รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะศึกษาศาสตร์
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นาย วรวัชร   วรรณสุทธิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  2   นาย มหกิจ   ปางวิภาศ   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  3   นาย ยุทธเกียรติ   วงศ์สิทธิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  4   นางสาว ปรียาภัทร   โพธิ์ขี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(1)  
  5   นางสาว สุจารี   ศรีสะอาด   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  6   นางสาว วรารัตน์   อรัญ   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  7   นางสาว ภูษิตา   บุญสงค์   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  8   นางสาว ธนัฎฐา   ชื่นสุคนธ์   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  9   นาย ศุภกิตติ์   คำมณี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  10   นางสาว อรุณกมล   ศิริเวช   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  11   นางสาว ศศิญาธร   เติมสวัสดิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  12   นางสาว ปวริศา   ดวงมูลลี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(1)  
  13   นาย เศรษฐวิทย์   จันคณา   ในเวลาราชการ   แผน ก2(1)  
  14   นางสาว ทวิวรรณ   คณะนาม   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  15   นางสาว ศิริพรรณ   ศิลารักษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  16   นางสาว ลลิตพรรณ   กลมเกลี้ยง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(1)  
  17   นางสาว ศุภกานต์   แสงวงศ์   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  18   นางสาว ปริญญาภรณ์   กองแก้ว   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  19   นางสาว นิตยา   ราชโยธี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  20   นางสาว กุลธิดา   เชวงกูล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  21   นางสาว อรอนงค์   มงกุฎ   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  22   นางสาว กานดา   นิมะลา   ในเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  23   นางสาว ขวัญวิอร   วรรณคำ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  24   นางสาว กรุณา   ศรีผิวสิ่ว   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  25   นาย วสันต์   บุรพันธ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
  26   นาย เศรษฐการ   เศรษฐ​เกรียงไกร​   นอกเวลาราชการ   แผน ก2(2)  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012