รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาโท
   คณะศึกษาศาสตร์
   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นาย นพรัตน์   หนองนา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  2   ว่าที่ ร.ต. ธนกร   รัชโน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  3   ว่าที่ร้อยตรี นพพล   แสงพระจันทร์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  4   นาย รุ่งโรจน์   อุรัน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  5   นาย ธนวัฒน์   ประมาคะเต   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  6   นางสาว วริศรา   ชิดชอบ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  7   นางสาว เพชรลดา   ดอนกลาง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  8   นางสาว ชุติกาญจน์   นามโร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  9   นางสาว เบญจมาศ   ประทุมทอง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  10   นางสาว ศุภากร   รัตนบุดตา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  11   นางสาว พิมพ์ชนก   มนตรี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  12   นางสาว ณิชาภัทร   หวานจิตร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  13   นางสาว นงลักษณ์   บุตรพรม   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  14   นางสาว สุพิชชา   มาตเลิง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  15   นางสาว ทิพย์สุดา   สวัสดิวงษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  16   นางสาว ภิรมยา   โพธิ์รินทร์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  17   นางสาว ชไมพร   อรัญพูล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  18   นาย สุระเกียรติ์   อาจหนองหว้า   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  19   นาย อธิการ   โพพิทูล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  20   นางสาว จริญา   คุณวงษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  21   นาย วัชรินทร์   อินปั๋นส่วน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  22   นาง มินตรา   สุธรรมมา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  23   นาย พีรศักดิ์   ไลไธสง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  24   นางสาว กนกวรรณ   ปองได้   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  25   นาย วรพจน์   ธรรมศิริรักษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  26   นางสาว ศรัญญา   อิงเอนุ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  27   นางสาว ยุวากร   ไสโพธิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  28   นางสาว นิศารัตน์   พวงเกตุ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  29   นางสาว ศรัณย์ยา   ศักดาสินธุ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  30   นางสาว นรมน   ศรีตระบุตร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  31   นางสาว อาริยา   เมาะราศรี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  32   นางสาว เนตรนภา   ศรีเทศ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  33   นาย โอภาส   บุญเลี้ยง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  34   นางสาว กาญจนา   ยศมา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  35   นางสาว ปทุมกาญจน์   ทรงอาจ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  36   นางสาว ธิดารัตน์   หัตถมา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  37   นางสาว ชญาดา   นิลรักษา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  38   นางสาว วรณัน   ศิริกิจ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  39   นางสาว นันทฉัตร   ตีเมืองซ้าย   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  40   นาง ศุภากร   ศรีพรหม   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  41   นาย นาฏกนิษฐ์   ทิศทะษะ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  42   นาย วีระพล   ไชยคำมี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  43   นาย พงศ์ศิริ   ศรีพรหม   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  44   นางสาว หฤทัย   อดทน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  45   นางสาว อภิวดี   เมิดไธสง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  46   นางสาว กมลชนก   ไชยกุมาร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  47   นางสาว นัฐจิรา   ปิดตาทะโน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  48   นางสาว นุสรา   สารกรณ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  49   นาย ชยพล   พัฒนชัย   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  50   นางสาว กุลธิดา   คุ้มยง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  51   นางสาว อภิญญา   ถิตย์สมบูรณ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  52   นางสาว พิระดา   ขวัญศิริ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  53   นางสาว ศรัณยา   ศิริมาก   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  54   นางสาว นงนุช   ชะมะที   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  55   นางสาว กาญจนา   จันทาทอง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  56   นางสาว กมลชนก   ชูกานต์กุล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  57   นางสาว สิทราสิณี   โกมุทธพงษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  58   นาย ยุทธชัย   ราชดา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  59   นาง จริยา   วุฒิจำนงค์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  60   นางสาว วรัทยา   สุทธิประภา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  61   นางสาว กนกพร   ไชยศรี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  62   นางสาว สุรีย์นิภา   บุตรไธสง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  63   นางสาว ประภัสตรา   สวัสดิ์โพธิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  64   นางสาว กวินณา   วังคะฮาต   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  65   นางสาว ณัฏฐณิชา   หลักหาญ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  66   นาย วิชิต   เสนาราช   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  67   นางสาว ยลรดี   ศุภรพนิตกุล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  68   นาย วงค์ชัย   ประทุมวงษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  69   นาย อติราช   ชัชวาลย์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  70   นาย อณุศักดิ์   จันแสน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  71   นางสาว สุทธินี   ขุขันธิน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  72   นางสาว กชนิภา   แก้วไธสง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  73   นางสาว ภาสุณีย์   คำพันธ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  74   นางสาว พิกุลทอง   พวงเงิน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  75   นาง อรทัย   เจริญศุภกฤต   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  76   นางสาว กนิษฐา   ศรีชมษร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  77   นางสาว ปราณี   ป้ำกระโทก   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  78   นางสาว วรัญญา   มาทะวงษ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  79   นาย สรวัชร   พรหมรักษา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  80   นางสาว สุธิดา   กำลา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  81   นาย ศรีวิกร   จำปามูล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  82   นางสาว จิตโสภิณ   ภูงามเงิน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  83   นาย ธีรสิทธิ์   สร้อยสวัสดิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  84   นาย ศุภชัย   วีระศักดิ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  85   นางสาว วีรภา   ช่วยเพชร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  86   นาย สุริยา   รัตนสุริยากร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  87   นาย อภิสิทธิ์   แดงหนองแปน   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  88   นาย ณัฐวุฒิ   เดชอาญา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  89   นางสาว ปัฐมล   แสนอุบล   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  90   นางสาว มาลิตา   พรมโสภา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  91   นาย วราวุธ   มาลาพุด   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  92   นาย ธนชัย   แสนวิชา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  93   นางสาว นิตยา   หาวิเชียร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  94   นางสาว ฉันทนา   โวลา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  95   นาย อณุชา   ทาจะปุ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  96   นาย อธิปัตย์   โคตพงค์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  97   นาย ศิลปศาสตร์   วิเศษดอนหวาย   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  98   นางสาว นงนุช   วิชาผา   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  99   นางสาว นิติญาภรณ์   ศรีไพร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  100   นางสาว วิภาพร   มูลมี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  101   นางสาว ฐิติพร   ทองหล่อ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  102   นางสาว พนิดา   ศรีเสมอ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  103   นางสาว จุฑามาศ   แก้วพวง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  104   นางสาว พัชราภรณ์   สกุลเรืองศรี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  105   นาง สุจิตรา   สร้อยนาค   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  106   นางสาว ละออง   แดงสีบัว   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  107   นางสาว ปานฤดี   เพ็งอารีย์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  108   นางสาว อิสริยา   ภาวะดี   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  109   นางสาว กนิษฐา   มาเบ้า   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  110   นางสาว น้ำหนึ่ง   เสริมจันทร์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  111   นาง เบญจพร   ฐานสมุทร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  112   นางสาว ขนิษฐา   ค่ายหนองสวง   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  113   นาย อาทิตย์   ดวงจันทร์โชติ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  114   นางสาว วารุณี   ภาวงค์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  115   นางสาว ฐิติรัตน์   พูนทรัพย์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  116   นาย ชัยยศ   จระเทศ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  117   นางสาว เบญญทิพย์   โทไข่ษร   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  118   นางสาว จริญญาพร   ลาโภ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  119   นาย จักรภพ   รัตนวรรณ   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  120   นางสาว กนกวรรณ   พลขันธ์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
  121   นาย ยิ่งรักษ์   หาโกสีย์   นอกเวลาราชการ   แผน ก2  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012