รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นางสาว สาริณี   สกุลสุข   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  2   นางสาว ปรานต์ศศิ   เหล่ารัตน์ศรี   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  3   นางสาว สิริมาพร   นาศพัฒน์   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  4   นางสาว สุพัตรา   แก้วเมือง   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  5   นาย นพดล   ครุธน้อย   ในเวลาราชการ   แบบ 2.1  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012