รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นาย สิโรดม   มณีแฮด   นอกเวลาราชการ   แบบ 1.1  
  2   นาย นิพพิชฌน์   ฉันทะปรีดา   ในเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  3   นาย กฤษณะ   นาคประสงค์   ในเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  4   นางสาว นัทฐิรา   คูณค้ำ   ในเวลาราชการ   แบบ 2.1  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012