รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
 
  ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
   ระดับปริญญาเอก
   คณะศึกษาศาสตร์
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ระบบ แบบ /แผน ห้องสอบ
  1   นางสาว ตรีสุคนธ์   คูนาเอก   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  2   นางสาว อำไพศรี   สืบเทพ   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  3   นางสาว สุภัทรา   เกิดมงคล   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
  4   นาย นิติภูมิ   อัศวธิติสกุล   นอกเวลาราชการ   แบบ 2.1  
 
  หมายเหตุ : ถ้าระบบไม่พบข้อมูลการส่งหลักฐานและชำระเงิน ระบบจะแจ้ง ไม่มีข้อมูลส่งหลักฐาน  
     
 
 
 

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม เบอร์ภายใน 2012