รายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ศึกษาศาสตร์
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการ ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 15 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การเมืองการปกครอง
        รัฐศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาศาสตร์
         วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 0 คน
     เทคโนโลยี
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 0 คน
         วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 0 คน
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาการสารสนเทศ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 14 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
     วิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     เภสัชศาสตร์
         เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 12 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาโท
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 0 คน
        ภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ศึกษาศาสตร์
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 9 คน ตรวจสอบรายชื่อ
         วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 18 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 58 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ศิลปกรรมศาสตร์
        ทัศนศิลป์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศิลปะการแสดง ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     การเมืองการปกครอง
        การเมืองการปกครอง ผู้สมัคร 10 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        นโยบายสาธารณะ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     ดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 16 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาศาสตร์
        คณิตศาสตร์ศึกษา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เคมี ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยาศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตรศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        พลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
     เทคโนโลยี
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 0 คน
         เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาการสารสนเทศ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
     วิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     เภสัชศาสตร์
        เภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เภสัชกรรมคลินิก ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 19 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     แพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 99 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 268 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 370 คน