รายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562ครั้งที่ 2

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     คณะศึกษาศาสตร์
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การนิเทศการศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาศาสตร์
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 0 คน
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการ ผู้สมัคร 0 คน
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาโท
     คณะศึกษาศาสตร์
        เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 25 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาศาสตร์
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมีศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยาศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        คณิตศาสตร์ศึกษา ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        พลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        การสอนภาษาอังกฤษ ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 0 คน
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 0 คน
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะเภสัชศาสตร์
        เภสัชกรรมคลินิก ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เภสัชกรรมปฐมภูมิ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 16 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 19 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว
        การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
        ศิลปะการแสดง ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ทัศนศิลป์ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 14 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 11 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
        การเมืองการปกครอง ผู้สมัคร 15 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        นโยบายสาธารณะ ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 61 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 256 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 317 คน