รายชื่อผู้สมัคร ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562ครั้งที่ 1

ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม


   ระดับปริญญาเอก
     คณะศึกษาศาสตร์
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การนิเทศการศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การบริหารและพัฒนาการศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
        เกษตรศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาศาสตร์
        เคมี ผู้สมัคร 0 คน
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 0 คน
        ฟิสิกส์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 0 คน
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 0 คน
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 6 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเภสัชศาสตร์
        เภสัชศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะบัญชีและการจัดการ
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 23 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาโท
     คณะศึกษาศาสตร์
        วิจัยและประเมินผลการศึกษา ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        จิตวิทยา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรและการสอน ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิทยาศาสตร์
        ชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมีศึกษา ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        ชีววิทยาศึกษา ผู้สมัคร 0 คน
        วิทยาการจัดการสถิติ ผู้สมัคร 0 คน
        จุลชีววิทยา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เคมี ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        คณิตศาสตร์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        พลังงาน ผู้สมัคร 0 คน
     คณะวิทยาการสารสนเทศ
        สื่อนฤมิต ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 0 คน
        สารสนเทศศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        ความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ผู้สมัคร 0 คน
        ภาษาไทย ผู้สมัคร 12 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเทคโนโลยี
        เทคโนโลยีชีวภาพ ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการเกษตร ผู้สมัคร 0 คน
        เทคโนโลยีการอาหาร ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        สัตวศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะเภสัชศาสตร์
        สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
        สิ่งแวดล้อมศึกษา ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
        วิศวกรรมโยธา ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมเครื่องกล ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ผู้สมัคร 7 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะวัฒนธรรมศาสตร์
        วัฒนธรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
        การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัคร 5 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะศิลปกรรมศาสตร์
        การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
        การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ผู้สมัคร 2 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะแพทยศาสตร์
        วิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัคร 0 คน
     คณะสาธารณสุขศาสตร์
        สาธารณสุขศาสตร์ ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
        ดุริยางคศิลป์ ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะการบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 8 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        เศรษฐศาสตร์และการเงิน ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการเชิงกลยุทธ์ ผู้สมัคร 3 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การจัดการการตลาด ผู้สมัคร 4 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ผู้สมัคร 13 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
     คณะพยาบาลศาสตร์
        การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผู้สมัคร 16 คน ตรวจสอบรายชื่อ

   ระดับปริญญาเอก
     การบัญชีและการจัดการ
        การบัญชี ผู้สมัคร 1 คน ตรวจสอบรายชื่อ
        การบัญชี ผู้สมัคร 0 คน

   ระดับปริญญาเอก


ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 68 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 141 คน
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 1 คน
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 0 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 212 คน