รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ปัจจุบัน 1 ประจำปีการศึกษา 2562


ศูนย์บริการ/ระดับ/คณะ/สาขา

ศูนย์ มหาสารคาม

ระดับ ปริญญาเอก

 คณะศึกษาศาสตร์

 -สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  หลักสูตรและการสอน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 -สาขา  การนิเทศการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การบริหารและพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะเทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิทยาศาสตร์

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัยากรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะเภสัชศาสตร์

 -สาขา  เภสัชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะการบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการการตลาด ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

ระดับ ปริญญาโท

 คณะศึกษาศาสตร์

 -สาขา  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  หลักสูตรและการสอน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 10 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 10 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะวิทยาศาสตร์

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  เคมีศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยาศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  จุลชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  พลังงาน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  การสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 10 คน

 

 -สาขา  การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะเทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สัตวศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะเภสัชศาสตร์

 -สาขา  เภสัชกรรมคลินิก ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เภสัชกรรมปฐมภูมิ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 -สาขา  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 7 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 11 คน

 

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 -สาขา  การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศิลปะการแสดง ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  ทัศนศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 6 คน

 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 -สาขา  การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 8 คน

 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 8 คน

 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 -สาขา  การเมืองการปกครอง ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 9 คน

 

 -สาขา  นโยบายสาธารณะ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะการบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  เศรษฐศาสตร์และการเงิน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การจัดการเชิงกลยุทธ์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  การจัดการการตลาด ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 
 
 
ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 43 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 158 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 201 คน