รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ปัจจุบัน 2 ประจำปีการศึกษา 2562


ศูนย์บริการ/ระดับ/คณะ/สาขา

ศูนย์ มหาสารคาม

ระดับ ปริญญาเอก

 คณะศึกษาศาสตร์

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การนิเทศการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  การบริหารและพัฒนาการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะเทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เกษตรศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิทยาศาสตร์

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ฟิสิกส์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  บรรพชีวินวิทยา (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 คณะแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัยากรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะเภสัชศาสตร์

 -สาขา  เภสัชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 18 คน

 

ระดับ ปริญญาโท

 คณะศึกษาศาสตร์

 -สาขา  วิจัยและประเมินผลการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 9 คน

 

 -สาขา  จิตวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  หลักสูตรและการสอน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิทยาศาสตร์

 -สาขา  ชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เคมีศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ชีววิทยาศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการจัดการสถิติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  จุลชีววิทยา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เคมี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  คณิตศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  พลังงาน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะวิทยาการสารสนเทศ

 -สาขา  สื่อนฤมิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สารสนเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

 -สาขา  ความหลากหลายทางชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 -สาขา  ศาสนาและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  ภาษาไทย ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 6 คน

 

 คณะเทคโนโลยี

 -สาขา  เทคโนโลยีชีวภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีการอาหาร ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 -สาขา  สัตวศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะเภสัชศาสตร์

 -สาขา  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 -สาขา  สิ่งแวดล้อมศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 -สาขา  วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 6 คน

 

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

 -สาขา  วัฒนธรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 -สาขา  การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 -สาขา  การวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

 -สาขา  การวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะแพทยศาสตร์

 -สาขา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 -สาขา  สาธารณสุขศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 4 คน

 

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

 -สาขา  ดุริยางคศิลป์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 คณะการบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 5 คน

 

 -สาขา  เศรษฐศาสตร์และการเงิน ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 2 คน

 

 -สาขา  การจัดการเชิงกลยุทธ์ ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  การจัดการการตลาด ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 3 คน

 

 -สาขา  บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 12 คน

 

 -สาขา  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

 คณะพยาบาลศาสตร์

 -สาขา  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 11 คน

 

ระดับ ปริญญาเอก

 การบัญชีและการจัดการ

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 1 คน

 

 -สาขา  การบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ จำนวน 0 คน

 

ระดับ ปริญญาเอก

 
 
ศูนย์บริการฯ มหาสารคาม
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 51 คน
     ปริญญาโท
        จำนวนผู้สมัคร 83 คน
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 1 คน
     ปริญญาเอก
        จำนวนผู้สมัคร 0 คน

     จำนวนผู้สมัคร รวม 135 คน