บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: MSU ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวเด่น: แจ้งเปิด-ปิด การใช้งานระบบ ITHESIS สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปิดระบบงดให้บริการในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 เพื่ออัพเกรดระบบใหม่ จากระบบ iThesis Vervion 2016 เป็นระบบ iThesis Vervion 2017