ประกาศแจ้งนิสิตที่ลงทะเบียนส่งเล่มแก้ไขรูปแบบบทนิพนธ์
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับปรุงระบบโครงการจัดพิมพ์บทนิพนธ์ใหม่ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ทางบัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าระบบดังนี้ นิสิตที่ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ขอให้ท่านเข้าเช็คสถานะได้ในเว็บไซต์เดิม ส่วนนิสิตที่จะลงทะเบียนใหม่ ให้เข้าลงทะเบียนได้ปกติในเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่
เว็บไซต์โครงการบริการจัดพิมพ์บทนิพนธ์ (เว็บเดิม) เว็บไซต์โครงการบริการจัดพิมพ์บทนิพนธ์ (เว็บใหม่)
เว็บไซต์เดิม ลงทะเบียนส่งเล่ม
   
แจ้งปัญหาในการลงทะเบียน
อีเมล์ : kim_4692@hotmail.com เบอร์ภายใน 2012