กรุณากรอกรหัสนิสิตของท่าน ตัวอย่าง เช่น 52011270004 เพื่อตรวจสอบสถานะเล่มหรือพิมพ์ใบชำระเงิน/ใบนำส่ง
  ข้อตกลงในการลงทะเบียนปรับรูปแบบ
  1. นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบ เพื่อขอส่งตรวจรูปแบบ (ศึกษาจากเมนูเอกสารประกอบการส่งเล่ม)
  2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านระบบงานบริการวิชาการจัดพิมพ์บทนิพนธ์
  3. พิมพ์ใบนำส่งเพื่อแนบปะหน้าเอกสารการขอส่งตรวจรูปแบบ (เอกสารประกอบการส่งเล่ม)
  4. นำส่งเอกสารทั้งหมดที่งานบริการวิชาการจัดพิมพ์บทนิพนธ์ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคารราชนครินทร์
    (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. เมื่อนิสิตดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-4 เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามผลการตรวจรูปแบบได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย ระบบงานบริการวิชาการจัดพิมพ์บทนิพนธ์
เมื่อนิสิตได้ศึกษาข้อตกลงจนเข้าใจแล้ว สามารถลงทะเบียนส่งตรวจรูปแบบ โดยการคลิกลงทะเบียนด้านท้าย 
(กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องก่อนทำการบันทึกข้อมูล)
 ลงทะเบียน

หมายเหตุ 
เมื่อนิสิตชำระเงินผ่านทางธนาคารแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่งานบริการวิชาการจัดพิมพ์บทนิพนธ์
เพื่อตัดสถานะหนี้ในระบบและการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
(ช่องทางในการส่งหลักฐานการชำระเงิน email : pundit.msu@hotmail.com หรือ Fax: 043-754413)


  การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (2 มกราคม 2557)
การกำหนดคุณภาพการตีพิมพ์บทความวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ (2 มกราคม 2557)  [ 2014-01-02 18:19:10 ]    อ่าน  1119 ครั้ง
  แจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง วารสารฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติใช้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
แจ้งแนวปฏิบัติในการเสนอผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง วารสารฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติใช้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  [ 2013-12-22 18:20:04 ]    อ่าน  1074 ครั้ง
  แจ้งประชาสัมพันธ์ หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (2 มกราคม 2557)
แจ้งประชาสัมพันธ์ หน้าอนุมัติวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (2 มกราคม 2557)  [ 2014-01-02 18:15:47 ]    อ่าน  744 ครั้ง
  โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ  [ 2014-01-22 18:21:12 ]    อ่าน  598 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สามารถนำไปใช้ในการทำ วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดอบรมฯ บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมโดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย หรือผ่าน e-mail: jeworatai@gmail.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวอรไท สีหาบุญมี โทรศัพท์ 0-4375-4322 ภายใน 2015  [ 2014-02-10 12:59:35 ]    อ่าน  596 ครั้ง
    อ่านข่าวย้อนหลัง
  แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่คุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่คุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  [ 2013-12-22 18:33:46 ]    อ่าน  475 ครั้ง
  แจ้งเพื่อทราบ บัญชีรายชื่อวารสารนานาชาติที่ควรหลีกเลี่ยง
แจ้งเพื่อทราบ บัญชีรายชื่อวารสารนานาชาติที่ควรหลีกเลี่ยง  [ 2014-01-14 09:22:33 ]    อ่าน  533 ครั้ง
  แจ้งชื่อวารสารระดับนานาชาติที่คุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับใชเชิงวิชาการ(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
แจ้งชื่อวารสารระดับนานาชาติที่คุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับใชเชิงวิชาการ(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)  [ 2014-01-19 09:23:53 ]    อ่าน  507 ครั้ง
    อ่านข่าวย้อนหลัง
  แจ้งวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แจ้งวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  [ 2014-01-22 18:48:01 ]    อ่าน  507 ครั้ง
  แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เพิ่มเติม)  [ 2014-02-21 15:36:33 ]    อ่าน  526 ครั้ง
  แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
แจ้งรายชื่อวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)  [ 2014-04-17 14:05:15 ]    อ่าน  551 ครั้ง
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2557 (ข้อสังเกตวารสารที่เป็น Hijacked Journal)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9 /2557 (ข้อสังเกตวารสารที่เป็น Hijacked Journal)  [ 2014-10-01 09:14:30 ]    อ่าน  419 ครั้ง
    อ่านข่าวย้อนหลัง