สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน   สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     บทความออนไลน์
     แนะนำหนังสือ
      ทำเนียบคณาจารย์
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารการวัดผลการศึกษา

ฉบับ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2554 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ผศ.ดร.อรนุช ศรีสะอาด
2 การตั้งสมมติฐานในการวิจัย Hypothesis in the research อุษณีย์ ดวงพรม
3 การพัฒนารูปแบบจัดกระบวนการเรียนรู เรื่อง การศึกษาชุมชนเพื่อสืบคนองค!ความรูและภูมิป%ญญาทองถิ่น A Development of the Learning Process Model on Studying Community for finding the Knowledge and Loc ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม : การวิจัยแบบผสานวิธี ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
5 ผลวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธีแปลงค่าความยาก Item Bias Analysis with Transformed Item Difficulty Methods ปริญญา เรืองทิพย์ และเดชา วรรณภากุล
6 การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1 โดยใช้เทคนิคเดลฟาย กรรณิการ์ ทองนำ และคณะ
7 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดมหาสารคาม : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ ขนิษฐา ปัตลา และคณะ
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขวัญจิต ธรรมศิรารักษ์ และคณะ
9 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนิสิต นักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จักราวุธ สาตารม และคณะ
10 ผลการใช้วิธีฝึกแบบกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความจำในผู้สูงอายุ ตามแนวคิดของคาวาชิม่า จุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบ และคณะ
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณครู ของข้าราชการครู ในจังหวัดหนองบัวลำภู ชาตรี วงเวียน และคณะ
12 การเปรียบเทียบความมุ่งมั่นและความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และแรงจูงใจในการทำงานแตกต่างกัน นริศรา แสนสุข และคณะ
13 การเปรียบเทียบความสามารถในการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้สมองเป็นฐานกับรูปแบบการสอน โดยการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิค CIRC) และการสอนตามวิธีป ประนัดดา อรุณในเมือง และคณะ
14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เวลา ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการประยุกต์ ปุณชรัสมิ์ นามไพรธัญศิริ และคณะ
15 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการมองโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในจังหวัดหนองคาย พวงชมพู พันธุวร และคณะ
16 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดขั้นสูง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี รักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์ และคณะ
17 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ วันดี วิถี และคณะ
18 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สายันต์ กลีบจอหอ และคณะ
19 ปัจจัยจำแนกการใช้สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ผ่านเครือข่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ สุเมธ จันทรสมบัติ และคณะ
20 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดหนองคาย เสน่หา ชมภูวง และคณะ
21 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบคละชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา อัญชลี ระบือพิณ และคณะ
22 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 Developing Writing Diagnostic test on Thai c กานต์ธีรา ทาศิลา และคณะ
23 การสร้างเครื่องมือวัดการอยู่อย่างพอเพียงสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 A Construction of Self-Sufficiency Measuring Instruments Learning Strand for Matthayomsueksa 4 แก้วใจ อุตะมะ และคณะ
24 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีสอนแบจัดลำดับเนื้อหาใหม่ กับวิธ คมคาย ภูแล่นดี และคณะ
25 โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ A Model of Facter Effectimg to Scientific mind of Mathayomsuksa 3 in Nakhonra ปิยะวรรณ์ ศรีสุข และคณะ
26 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดําเนินการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดยโสธร พรพรหม ชุปวา และคณะ
27 การสร้างแบบทดสอบพีระมิดที่มีหลายข้อในแต่ละขั้น สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ดำเนินการสอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ไพรรอด ศิริจันทร์ และคณะ
28 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดหนองบัวลำภู ภักดี นาชัยลาน และคณะ
29 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยหลักการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รัตติกาล ตรีกุล และคณะ
30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ STAD รัตนา เนื่องโนราช และคณะ
31 การสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ตามทฤษฎีเชาวน์ปัญญา ของ Sternberg ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วัชรี สกุลรัตน์ และคณะ
32 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 วิภาดา โพธิกุดสัย และคณะ
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ห้อง 5202 อาคารเอนกประสงค์    
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ 043-000000 e-mail : em-msu@live.com