Home
 

Language

ตรวจการคัดลอกผลงาน

turnitin

ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 00:00 น.

1.  คู่มือประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย

2.  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

3. รายงานผลการประเมินภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.  รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  

5.  วาระการประชุมประกันคุณภาพภายใน

6.  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan)

7. คำสั่งแต่งตั้ง

8. คำรับรองการปฏิบัติราชการ 

9.  รายงานผลการวิจัย

10. แนวปฏิบัติที่ดี

11.  เอกสารดาวน์โหลด

11.  ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 เวลา 15:23 น.
 
Copyright © บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , Graduate School Mahasarakham University อาคารราชนครินทร์(RN) ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2012,2013,2014,2015 Email:graduate_msu@hotmail.co.th