สถานะนิสิต ระดับปริญญาโท แยกตามคณะ "รายงานผลเฉพาะนิสิตที่เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว"

คณะศึกษาศาสตร์ กรอกข้อความ :

ลำดับ ชื่อสกุล ระดับ สาขาวิชา
1 เพลินพิศ สุพพัตกุล ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
2 เพชร คำแหง ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
3 อำภา นพตลุง ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
4 อรพิน คำพันธ์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
5 สุพรรณี ภูอ่อนศรี ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
6 สุจรินทร์ ยังสุข ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
7 สุคนธ์ บุญภา ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
8 สิริลักษณ์ ทองสะอาด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
9 สาลินี วรรณคำ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
10 สลักจิต สงวนแก้ว ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
11 สนธิยา จตุเทน ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
12 ศรีสุดา เตะประโคน ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
13 วิไลลักษณ์ วงศ์เครือศร ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
14 ลลดา พงศ์ศิริพัฒน์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
15 ลดาวัลย์ วิริยะสวัสดิ์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
16 รุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
17 พัณณิตา ทองมี ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
18 ปราณี จ้ำแพงจันทร์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
19 ปณิสรา เพ็งลี ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
20 นิ่มนวล ดวงประสิทธิ์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
21 ดาราพร บุตรสุวรรณ์ ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
22 ณัฐชภัทร สุราช ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
23 จีรวัฒน์ สิงห์ละคร ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
24 กัลยาณี สุราช ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
25 กัณนิกา สิมลาโคตร ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
26 กรรณิกา บุญวิเทียน ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน

รวม 26 คน : จำนวน 1 หน้า : 1
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2707, 2662, 2659