ระบบรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   
   
 
     Main Menu
        HOME
        ประกาศรับสมัคร
        หลักฐาน
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        รายชื่อ/พิมพ์ใบชำระเงิน
        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
        สอบถามข้อสงสัย

แผนผังการสมัครออนไลน์
 
อ่านข้อตกลงให้เข้าใจ
เลือกระดับ/เลือกศูนย์
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบรายชื่อ
พิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินที่ธนาคาร
ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์
 
www.grad.msu.ac.th 
   
    ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแยกตามศูนย์ที่เปิดรับสมัคร
     
ป.โท แยกตามศูนย์ฯ
       
มหาสารคาม บุรีรัมย์
อุดรธานี สุรินทร์
นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี    
       
       
ป.เอก แยกตามศูนย์ฯ
       
มหาสารคาม    
       
       
       
       
       
   สำหรับพิมพ์ใบชำระเงิน ป.โท
เลขบัตรประชาชน

   
 
   สำหรับพิมพ์ใบชำระเงิน ป.เอก
เลขบัตรประชาชน

   
 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร    
     1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อของท่านโดยการเลือกศูนย์ที่ท่านสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวท่านเอง
     2. จากนั้นให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบชำระเงิน
     3. การสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน ให้ผู้สมัครเลือกโหมด  Print Preview   เพื่อตั้งค่าให้พอดีกับกระดาษ A4
     
   ระดับปริญญาโท ศูนย์ มหาสารคาม สถานะ YES หมายถึง ส่งหลักฐานและชำระเงินแล้ว, NO หมายถึง ยังไม่ส่งหลักฐานและยังไมชำระเงิน

ลำดับ หน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร ระบบ แบบ สถานะ
1 นาย  ศุภลักษณ์  พลพุทธา  บริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
2 นาย  รพีพงษ์  ศิริพลตั้น  บริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
3 นาย  วีระกุล  สร้อยสุวรรณ์  บริหารธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
4 นาย  ทฤษฎี  พรหมดิเรก  ฟิสิกส์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
5 นาย  สุทธิพงษ์  นาถาดทอง  ฟิสิกส์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
6 นางสาว  วิจิตรา  อัศวภูมิ  ฟิสิกส์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
7 นาย  ณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
8 นางสาว  พิมพ์วดี  รุ่งเรืองยิ่ง  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
9 นางสาว  อารยา  พุฒธะพันธ์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
10 นางสาว  อัญมณี  อุทรักษ์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
11 นาย  สมปอง  มูลมณี  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
12 นางสาว  สุพัตตรา  วางัสสุมา  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
13 นาย  มิ่งมนัสชน  จังหาร  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
14 นางสาว  เพลินจิตร  วงศา  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
15 นาย  อาทิตย์  มะสูงเนิน  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
16 นาย  อรุณรัตน์  สาธารณ์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
17 นาย  สุวิทย์  จันลา  ภาษาไทย ในเวลาราชการ แผน ก(1) NO
18 นาง  สุมนา  แสนเสนา  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
19 ว่าที่ร้อยตรี  ขนิษฐา  สีมา  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
20 นาย  ณัฐกิตติ์  นาทา  ภาษาไทย ในเวลาราชการ แผน ก(2) NO
21 นาย  ณัฐวุฒิ  วินทะไชย  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
22 นางสาว  วิรากานต์  พันธุ์ผาด  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
23 นาย  สายัญ  ศรี่อ่อน  ภาษาไทย ในเวลาราชการ แบบ 2.2 NO
24 นางสาว  กวิสรา  บุตรศรี  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
25 นาง  สุนันทา  ผกากอง  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
26 นาง  พิสมัย  ดอนสมจิตร  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
27 นางสาว  พรรณี  แก้วบุญเรือง  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
28 นางสาว  พัชรา  พันสีเลา  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) NO
29 นางสาว  รพีพร  ฮวดพรหม  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
30 นางสาว  กนกเนตร  จันทะนิตย์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
31 นางสาว  ลลิดา  ประภาการ  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
32 นาย  วิศรุต  แก้วสมุทร์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
33 นาง  นิภา  จันทิชัย  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
34 นางสาว  ลภัสวรรณ  โสภา  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
35 นาย  อัษฎาวุธ  ไสยรส  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
36 นางสาว  สุธินี  โคตรพัฒน์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
37 นาย  ปรเมศวร์  อุตระนิตย์  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
38 นางสาว  ศศิธร  ชมภูเกษ  ภาษาไทย นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
39 นางสาว  รุ่งรัตน์  ทองสกุล  วัฒนธรรมศาสตร์ นอกเวลาราชการ แผน ก(2) NO
40 นาง  ฐิตาภา  ไชยภา  วัฒนธรรมศาสตร์ นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
41 นาย  อธิคม  วงษ์นาง  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
42 นาย  สุชาติ  บางวิเศษ  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
43 นางสาว  กัลยวรรธน์  สาลีวรรณ  วัฒนธรรมศาสตร์ นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
44 นาย  ตฤณ  กลัดวงษ์  วัฒนธรรมศาสตร์ นอกเวลาราชการ แผน ก(2) YES
45 นาย  วิระศักดิ์  ชัยผง  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
46 พระมหา  วิมล  โชติธมโม แซ่ตั๊น  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
47 นาย  วิชญ์  ศรีอุ่น  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
48 นาย  เดชา  บุ่งอุทม  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
49 นาย  พีระพล  สุดโต  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES
50 นาย  อุดม  บุญไตร  วัฒนธรรมศาสตร์ ในเวลาราชการ แผน ก(2) YES

รวม 1468 คน : จำนวน 30 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2707, 2662, 2659