ระบบรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
   
   
 
     Main Menu
        HOME
        ประกาศรับสมัคร
        หลักฐาน
        คุณสมบัติผู้สมัคร
        รายชื่อ/พิมพ์ใบชำระเงิน
        รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
        สอบถามข้อสงสัย

แผนผังการสมัครออนไลน์
 
อ่านข้อตกลงให้เข้าใจ
เลือกระดับ/เลือกศูนย์
กรอกข้อมูลผู้สมัคร
บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบรายชื่อ
พิมพ์ใบชำระเงิน
ชำระเงินที่ธนาคาร
ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์
 
www.grad.msu.ac.th 
   
    ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแยกตามศูนย์ที่เปิดรับสมัคร
     
ป.โท แยกตามศูนย์ฯ
       
มหาสารคาม บุรีรัมย์
อุดรธานี สุรินทร์
นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร
อุบลราชธานี    
       
       
ป.เอก แยกตามศูนย์ฯ
       
มหาสารคาม    
       
       
       
       
       
   สำหรับพิมพ์ใบชำระเงิน ป.โท
เลขบัตรประชาชน

   
 
   สำหรับพิมพ์ใบชำระเงิน ป.เอก
เลขบัตรประชาชน

   
 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร    
     1. ให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อของท่านโดยการเลือกศูนย์ที่ท่านสมัคร ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตัวท่านเอง
     2. จากนั้นให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อไปชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบชำระเงิน
     3. การสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน ให้ผู้สมัครเลือกโหมด  Print Preview   เพื่อตั้งค่าให้พอดีกับกระดาษ A4
     
   ระดับปริญญาโท ศูนย์ มหาสารคาม สถานะ YES หมายถึง ส่งหลักฐานและชำระเงินแล้ว, NO หมายถึง ยังไม่ส่งหลักฐานและยังไมชำระเงิน
ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้