กำหนดการสมัคร
    ประกาศรับสมัคร
    คุณสมบัติของผู้สมัคร
    หลักฐานประกอบการสมัคร
    ใบสมัคร รายละเอียดการเปิดรับ
    ระยะเวลาดำเนินการ
    ศูนย์บริการการศึกษา
    การสอบ
    ตารางห้องสอบ (มมส)
    ตารางห้องสอบศูนย์นอกฯ
    ตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ
    ปฏิทินการศึกษา 2555

   
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2555
   
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระบบ แผน


 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-754412, 043-754333-40 ภายใน 2707, 2662, 2659